Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Jak się zgłosić?

Do kogo adresowane jest PROMENGO

Do uczestnictwa w Programie Menedżerowie NGO zapraszamy osoby, które:

  • faktycznie pełnią funkcje menedżerskie w organizacji;
  • mogą wykazać się minimum 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu;
  • pracują w organizacjach posiadających liczące się osiągnięcia, stały zespół i własny majątek;
  • chcą się uczyć po to, by lepiej zarządzać;
  • mają wizję zmiany, jaką chcą wprowadzić w swojej organizacji; są zdeterminowane, by tę zmianę wdrożyć;
  • rozumieją, że dobre zarządzanie wymaga systemowego myślenia i opiera się na takich wartościach, jak usamodzielnianie ludzi, stałe kwestionowanie przyjętych schematów działania i ciągłe doskonalenie.

Program adresowany jest przede wszystkim do prezesów, członków zarządu, dyrektorów i kierowników (odpowiedzialnych za wydzielone obszary funkcjonalne lub zarządzających samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi). Uczestnikami Programu mogą być również koordynatorzy kluczowych projektów organizacji, kierujący stałymi zespołami i posiadający uprawnienia do autonomicznego podejmowania decyzji w obszarze zarządzania projektem.

Powinni to być praktycy mający realny wpływ na organizację, samodzielnie zarządzającymi ludźmi i gospodarujący powierzonym im majątkiem. To z myślą o nich zaprojektowany został Program i to oni skorzystają z niego w największym stopniu.

Program Menedżerowie NGO PROMENGO to kompleksowa, unikalna oferta, która – jeśli dobrze spożytkowana – może skutecznie wesprzeć proces doskonalenia zarządzania organizacją, ale to także spore wyzwanie dla jego uczestników. Konieczne będzie wygospodarowanie czasu na przyjazdy do Warszawy (wszystkie szkolenia stacjonarne zaplanowano w Warszawie) oraz na samodzielną naukę i wykonanie zadań wdrożeniowych na zaliczenie. Zatem do osiągnięcia sukcesu niezbędny jest w tym przypadku również odpowiedni poziom motywacji i determinacji.

Przebieg procesu rekrutacji

Kandydaci i kandydatki wypełniają i wysyłają zamieszczony na stronie www formularz w terminie do 8 maja 2019 roku.

Oceny kandydatów na podstawie wypełnionego formularza oraz ewentualnych rozmów telefonicznych z aplikującymi dokona komisja rekrutacyjna. Nie przewiduje się spotkań rekrutacyjnych.

Wyniki rekrutacji do Programu zostaną ogłoszone 20 maja 2019 r. Pierwsze zajęcia już w czerwcu!

Kryteria oceny kandydatów obejmują kryteria formalne i merytoryczne. Listę tych kryteriów znajdziesz poniżej.

Kryteria formalne:

nadesłanie formularza w terminie tak/nie
kompletność informacji w formularzu tak/nie
pełnienie funkcji menedżerskiej w organizacji tak/nie
potwierdzone min. 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu tak/nie

 

 

 

 

 

 

Kryteria merytoryczne (maksymalnie 100 punktów):

doświadczenie kandydata w zarządzaniu 25 punktów
potencjał organizacji (dorobek, zasoby, stabilność) 25 punktów
jakość diagnozy potrzeb rozwojowych organizacji przedstawionej przez kandydata 25 punktów
jakość uzasadnienia udziału kandydata w programie 25 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowym kryterium oceny, które zostanie zastosowane w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów, będzie kryterium wyrównania szans (pierwszeństwo będą mieć osoby z organizacji o trudniejszym dostępie do alternatywnych form wsparcia). Ważną przesłanką będzie także zróżnicowanie grupy, z zachowaniem podobnego poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników.

Kandydaci pochodzący z tej samej organizacji lub z organizacji, której przedstawiciele uczestniczyli w poprzednich edycjach Programu, będą przyjmowani w przypadku, gdy – poza uzyskaniem przez nich dostatecznej liczby punktów - nie będzie to kolidowało ze spełnieniem kryteriów wyrównania szans i zapewnienia zróżnicowania grupy.

Do Programu zakwalifikowanych zostanie około 30 osób, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i uzyskają łącznie najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów wyrównania szans i zróżnicowania grupy. Utworzona zostanie również lista rezerwowa.

Ogłoszenie wyników i zamknięcie listy uczestników

Wyniki rekrutacji opublikowane będą na stronie www.faoo.pl. Uczestnicy, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zostaną proszeni o wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych (imię i nazwisko, funkcja, nazwa organizacji) do publicznej wiadomości w przypadku zakwalifikowania się do Programu. Informacje o wynikach będą także wysłane do wszystkich kandydatów mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej osoby z udziału w Programie do uczestnictwa w nim zaproszona zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Ostateczne zamknięcie listy uczestników Programu nastąpi po spotkaniu otwierającym, zaplanowanym na 17 maja 2018 roku oraz po podpisaniu przez uczestników umów szkoleniowych.

Do Programu nie będą przyjmowane osoby, które w przeszłości zgłosiły swoje uczestnictwo w wydarzeniu lub programie organizowanym przez FAOO, lecz ostatecznie nie wzięły w nim udziału, nie uprzedzając o tym Fundacji (z powodu zwiększonego ryzyka zmarnowania miejsca).