Wspieramy menedżerów NGO, by ich organizacje zmieniały świat na lepsze

Kadra

8 maja zakończył się nabór do 6 edycji Programu Menedżerowie NGO. Dziękujemy za zainteresowanie - osoby, które wysłały do nas swoje zgłoszenia, otrzymają informację zwrotną do 20 maja. Wszystkie inne osoby zainteresowane udziałem w Programie, zapraszamy w 2020 roku.


Kadra PROMENGO to starannie wybrani profesjonaliści  – osoby łączące doświadczenie trenerskie z doświadczeniem pracy w organizacjach lub specjalizujące się w wybranych aspektach zarządzania NGO. Nasi trenerzy i trenerki reprezentują różne środowiska, szkoły i podejścia, co pozwala uczestnikom znaleźć rozwiązania najlepiej pasujące do ich własnego stylu uczenia się, zarządzania i aktualnej sytuacji w organizacji.

Michał Bleszyński - Zarządzanie finansami

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA i jest członkiem ACCA. Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 2008 roku pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Prowadzi m.in. szkolenia cyklu „Finanse dla menedżerów” oraz szkolenia z wybranych przedmiotów ACCA.

Patryk Dziurski - Marketing w organizacjach pozarządowych

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania SGH, gdzie prowadzi wykłady na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zarządzania strategicznego, zarządzania marketingowego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania w sektorach kultury i kreatywnych. Autor licznych publikacji naukowych oraz uczestnik wielu badań naukowych. Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów eksperckich i doradczych dla różnych organizacji.

Artur Jóźwiak - Zarządzanie projektami

Stały współpracownik EY Academy of Business od 2009 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Lubelskiej. Project Manager z 15-letnim doświadczeniem, specjalista w zakresie zarządzania portfelem projektów. Posiada bardzo zróżnicowane doświadczenie i używa metody zarządzania projektami opartej na całym wachlarzu metodologii (PMI, PRINCE2, Scrum, CCPM). Koordynował m.in. projekty w ramach budowy stadionu na EURO 2012 we Wrocławiu, także projekty  realizowane dla sieci Żabka Polska. Prowadzi zajęcia w ramach studiów Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Marta Henzler - Umiejętności interpersonalne

Socjolożka, edukatorka, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka CAL. Od piętnastu lat pracuje rozwojowo z grupami i społecznościami. Szkoli i superwizuje trenerów i edukatorów w całej Polsce. Projektuje i realizuje programy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, instytucji, organizacji. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP i Szkołę Treningu Grupowego, także studia podyplomowe z zakresu superwizji na Uniwersytecie Gdańskim.

Piotr Henzler - Zarządzanie zespołem

Edukator, trener i superwizor, socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy i zarządzania. Na co dzień związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, trener i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Autor i realizator programów edukacyjnych i rozwojowych z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Andrzej Pietrucha - Fundraising

Trener i konsultant fundraisingu. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od dwudziestu lat związany z organizacjami pozarządowymi. W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji BOŚ. Aktualnie członek zespołu FAOO.

Joanna Schmidt - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psycholożka, doktor nauk ekonomicznych; adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych, ich funkcjonowaniem i rozwojem, a także zasobami ludzkimi w organizacjach oraz wybranymi aspektami psychologii w zarządzaniu. Jest zastępcą kierownika w Zespole Badawczym ds. Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jedna z fundatorek Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadząc szkolenia, konsultacje i badania. Autorka podręcznika „Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka”.

Cezary Ulasiński - Planowanie strategiczne

Współwłaściciel firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant i trener zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (Thames Valley University London). Ekspert w dziedzinie planowania i zarządzania strategicznego, konsultacji społecznych oraz jakościowych badań społecznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania strategicznego. Jest współautorem kilkudziesięciu planów rozwoju strategicznego dla samorządów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Grzegorz Wiaderek - Elementy prawa w organizacji pozarządowej

Prawnik. Członek zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Magda Widuch - Planowanie strategiczne

Współwłaścicielka firmy Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Project manager, moderator i konsultant planowania strategicznego w sektorze publicznym z kilkunastoletnim doświadczeniem. Współautorka analiz społeczno-gospodarczych oraz dokumentów strategicznych dla JST i NGO. Przeprowadziła szereg szkoleń, sesji strategicznych  i spotkań konsultacyjnych w ramach procesów tworzenia strategii dla samorządów i organizacji pozarządowych. Jest współautorką licznych opracowań z zakresu rewitalizacji społecznej.

Teresa Zagrodzka - Zarządzanie finansami

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SGH w zakresie audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Od 1991 roku związana z sektorem pozarządowym, współpracowała z organizacjami takimi jak np. Fundacja Batorego, Fundacja dla Polski, FISE. Autorka artykułów serwisu finansowego na portalu www.ngo.pl. oraz innych publikacji o tematyce finansowej. Konsultant i trener (certyfikat I stopnia STOP) w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Obecnie dyrektor działu ekonomii społecznej w TISE SA.

Jakub Żywiec - Planowanie strategiczne

Konsultant i kierownik projektów strategicznych w Centrum Doradztwa Strategicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Trener i doradca planowania strategicznego w sektorze publicznym z 10-letnim doświadczeniem. Uczestniczył w opracowaniu kilkudziesięciu planów strategicznych dla miast, gmin i powiatów, w ramach których przeprowadził szereg szkoleń, warsztatów i sesji strategicznych.